EUR deviza árfolyam EUR 311.55 CHF deviza árfolyam CHF 266.34