EUR deviza árfolyam EUR 314.01 CHF deviza árfolyam CHF 269.41