EUR deviza árfolyam EUR 310.49 CHF deviza árfolyam CHF 259.14