EUR deviza árfolyam EUR 325.15 CHF deviza árfolyam CHF 279.68